Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Pedagog szkolny
1. Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Szyma雟ka-Gunia
2. Koordynator do spraw bezpiecze雟twa - mgr Agnieszka Szyma雟ka-Gunia
3. Rzecznik Praw Ucznia - mgr Agnieszka Szyma雟ka-Gunia
  

 

Lp

Dni tygodnia

Godziny

1

Poniedzia貫k

8.30 – 13.00

2

Wtorek

8.30 – 13.00

3

字oda

8.30 – 13.30

4

Czwartek

8.30 – 13.30

5

Pi徠ek

8.30 – 14.30

 
 

Do zada pedagoga szkolnego nale篡 zgodnie z § 23 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko豉ch i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532):
1) prowadzenie bada i dzia豉 diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych uczniów w celu okre郵enia przyczyn niepowodze edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwi您ywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie dzia豉 z zakresu profilaktyki uzale積ie i innych problemów dzieci i m這dzie篡;
5) minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie ró積ych form pomocy w 鈔odowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie dzia豉 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo磧iwo軼i, predyspozycji i uzdolnie uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zadania wy瞠j wymienione s realizowane we wspó逍racy z: dyrektorem, nauczycielami gimnazjum, rodzicami uczniów, piel璕niark, pracownikami szko造, Gminnym  O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w Przy貫ku, Komend Powiatow Policji w Zwoleniu, S康em Rejonowym w Zwoleniu-Wydzia Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradni Psychologiczno- Pedagogiczn w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.


 Podstawa prawna:
Rozporz康zenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko豉ch i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532.)


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka