Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Procedura wydawania duplikatów

Procedura
wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,
karty motorowerowej, świadectwa szkolnego
i pobierania opłat za te czynności
w Publicznym Gimnazjum w PrzyłękuPodstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225, poz. 1635 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 ze zm.).
 
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych są wydawane na pisemną prośbę skierowaną do dyrektora szkoły. Wzór podania dostępny w gabinecie dyrektora szkoły i na stronie internetowej.
   2. Duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych wydawane są odpłatnie:
       a) Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.
       b) Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
       c) Opłata za wydanie duplikatu karty motorowerowej wynosi 9 zł.
   3. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawione ponownie.
 
 II.    ŚWIADECTWA SZKOLNE
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:
       a) złożyć podanie do dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
          -    rodzaju świadectwa (promocyjne, ukończenia szkoły),
          -    roku ukończenia szkoły lub klasy,
   2. wnieść opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy Przyłęk: BS. ZWOLEŃ 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001.

Odbiór duplikatu świadectwa u dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od wniesienia opłaty po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
  III.  LEGITYMACJE SZKOLNE/ KARTA MOTOROWEROWA
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania jej duplikatu należy:
      a) złożyć podanie do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat,
      b) dostarczyć 1 zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
   2. Wnieść opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy Przyłęk: BS. ZWOLEŃ 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001.
       Odbiór duplikatu u dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od wniesienia opłaty.
   3. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

 

 

  • Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
  • Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/karty motorowerowej

Nasza galeria
Zabawa choinkowa 2010 RDC

Admin: J. Kamionka